РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ЖУРНАЛ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

За січень місяць 200___р.

Таблиця 8.5.

Зміст операцій ( у сумовому виразі – грн.) за квартал 200__р./ Номери варіантів
А
1. Оприбутковано на складі отримані від Димитрівського Агротехсервісу мінеральні добрива ТТН№ 342 від 4.01. 200___(ціна за 1т 1300 грн). 5 т 5,2т 4,9 т 5,3 т 4,6т
2. Оприбутковано на складі отримані від Димитрівського Агротехсервісу запасні частини ТТН № 5602 від 9.01 на суму
3. Нараховано до оплати районній енергетичній станції за електроенергію, використану у звітному періоді, рахунок №4 від 10.01. (у сумовому виразі – грн.) в тім числі: - на вирощування помідорів - на вирощування огірків - на освітлення офісу
4. Нараховано до оплати районному газовому господарству за використаний газ, рахунок №5 від 10.01. (у сумовому виразі – грн.) в тім числі:- на вирощування помідорів - на вирощування огірків
5. 11.01.Нарахована заробітна плата робітникам за роботи, виконані у теплицях з: - вирощування помідорів, згідно наряду № 1 - вирощування огірків, згідно наряду №2 -адміністративно-управлінському персоналу підприємства
6. 11.01. Із заробітної плати провести утримання (зробити відповідні розрахунки): - утриманий ПДФО (у сумовому виразі) - * у пенсійний фонд (2%) - * на соціальне страхування (1%) - * на соціальне страхування по відшкодуванню на випадок безробіття (0,5%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
7. *Нараховані за рахунком № 6 від 11.01. страховим органам єдиний соціальний внесок, що включає такі відсотки: 33,2% – у пенсійний фонд; 1,4% – органам соціального страхування; 1,6% – органам соціального страхування на випадок безробіття (суми визначити самостійно ). * Оскільки відрахування у фонди соціального страхування дуже часто змінюються, то вважаємо за необхідне рекомендувати використовувати ті відсотки, які вказані в умові задачі Розрахунок робити виходячи з ЕСВ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
8. Отримана готівка в касу з поточного рахунку в банку для видачі заробітної плати 2000 грн. і для видачі авансу 1000 грн. – виписка банку №1, прибутковий ордер №1 від 12.01. (оформити відповідними документами)
9. Нараховані банку відсотки за короткостроковий кредит, наданий у минулому році підприємству (довідка бухгалтерії № 1 від 12.01. )
10. Перераховані з поточного рахунку у банку нараховані відсотки за короткостроковий кредит (платіжне доручення, виписка банку №1 від 12.01. )
11. Виплачена з каси заробітна плата та аванс, згідно видаткових касових ордерів № 1 від 12.01 і №2 від 13.01.
12. Списані отрутохімікати за ціною по 1000 грн. за 1 т на обробку зимових теплиць згідно акту № 3 від 15.01, в тім числі: на помідори 70 кг на огірки 50 кг ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
13. Списано мінеральні добрива за ціною 1300 грн. за 1 т, використані на підкорм культур, що вирощуються у зимових теплицях згідно акту № 2 від 16.01, в тім числі: на помідори – 100 кг огірки – 120 кг ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
14. Оприбутковано нафтопродукти від Калинівської нафтобази, за товарно-транспортною накладною (ТТН) №456, від 17.01, в тім числі: бензин А-95 (ціна за 1л 8-10 грн.) – 1000 л дизельне мастило (ціна за 1 кг 4-50 грн.) – 200 кг дизельне паливо (ціна за 1 л 7-00 грн.) – 600 л ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
15. Отримана та зарахована на поточний рахунок короткострокова позика банку, виписка від 18.01(виписка банку №2)
16. Перераховано з поточного рахунку 18.01. в погашення кредиторської заборгованості (платіжні доручення скласти та зареєструвати їх у виписці банку №2): Димитрівському Агротехсервісу (підлягає сплатити усю заборгованість, що наявна на кінець місяця, суму визначити самостійно) Калинівській нафтобазі (суму визначити) Районному газовому господарству Районній енергетичній станції ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
17. Нарахований податок з прибутку підприємства за минулий рік згідно бухгалтерської довідки №2 від 18.01.
18. Перераховано цей податок до бюджету з поточного рахунку за платіжним дорученням № 34 від 18.01 (виписка банку №2)
19. Одержано в касу з поточного рахунку кошти, призначені для витрат на відрядження (виписка банку №2), касовий ордер № 2 від 18.01
20. Видано з каси директору підприємства під звіт кошти на відрядження 18.01 за видатковим касовим ордером №3
21. Витрати на службове відрядження директора підприємства склали за авансовим звітом від 23.01.
22. Не використані підзвітні суми внесено в касу за прибутковим касовим ордером №3 (скласти та записати у касову книгу) від 23.01.
23. Списано дизельне паливо за накладною № 241 від 24.01. по 7 грн. за 1 л на опалення у теплицях, в тім числі: на вирощування помідорів – 120 л на вирощування огірків – 140 л ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
24. За актом № 3 від 24.01 списаний бензин А-95 (ціна за 1л 8-10 грн.) – 300 л, використаний для автомобіля, що обслуговує директора підприємства ? ? ? ? ?
25. Оприбуткована готова продукція за фактичною собівартістю (окремо огірки і помідори), отримана із виробництва (суми визначити, враховуючи незавершене виробництво на кінець звітного періоду) ? ? ? ? ?
26. Списано в реалізацію готову продукцію за плановими цінами, згідно рахунку № 32 від 25.01.
27. Нараховано покупцям згідно рахунку № 32 від 25.01. до сплати за отриману ними готову продукцію (за реалізаційними цінами), грн.
28. Від покупців надійшов платіж на поточний рахунок у банку 29.01. згідно платіжної вимоги №23 (грн.)
29. Згідно акту № 12 від 28.01 списано у виробництво насіння на посів у теплицях (у сумовому виразі – грн.): з вирощування помідорів з вирощування огірків
30. 31.12. організувати закриття рахунків: 1) визначити фактичну собівартість вирощування помідорів і огірків ? ? ? ? ?
2) провести коригування собівартості, враховуючи, що планова собівартість вирощування помідорів складає 98% фактичної, а огірків 102% ? ? ? ? ?
3) усі коригування оформити бухгалтерськими довідками та зробити бухгалтерські проводки у відповідних облікових регістрах ? ? ? ? ?
4) визначити фінансові результати від вирощування та реалізації овочів закритого ґрунту ? ? ? ? ?

МЕТОДИ НАВЧАННЯ

За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні - розповідь, пояснення, бесіда, лекція, інструктаж; наочні – ілюстрація, демонстрація, спостереження; практичні – вправи, тренувальні, творчі, індивідуальні завдання, самостійна робота, практична робота, виконання вправ та завдань.

За характером логіки пізнання використовуються такі методи: аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний.

За рівнем самостійної розумової діяльності використовуються методи: проблемний, частково-пошуковий, дослідницький.

Під час лекційного курсу застосовується роздатковий матеріал, ілюстраційні матеріали, схеми.

На практичних заняттях:

– методичні вказівки для виконання практичних робіт;

– використовується роздатковий матеріал (наочність) для формування у студентів системного мислення, розвитку пам'яті;

– проводиться дискусійне обговорення проблемних питань.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» проводиться в усній та письмовій формі: опитування, тестування, контрольні роботи.

Контроль самостійної роботи проводиться за допомогою перевірки: вивчення теоретичного матеріалу, виконання практичних завдань; тестування.

Контроль індивідуальної роботи проводиться за допомогою перевірки, захисту та презентація рефератів, захисту виконаних практичних завдань; враховується також участь студентів в гуртках, конкурсах, студентських конференціях, а також публікації в збірниках наукових праць кафедри.

Модульний контроль знань проводиться в письмовій формі. Контрольні завдання за темами модуля містять теоретичні питання (тестові завдання, одна правильна відповідь з чотирьох запропонованих) та практичні завдання (задачі).

Підсумковий контроль знань відбувається на заліку за результатами виконання залікових завдань (2 теоретичних питання, 1 задача), які містяться в заліковому білеті.


3922181889886415.html
3922224006820299.html
    PR.RU™