тестовых заданий  

тестовых заданий

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РК

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ

КАЗАХСКАЯ ГОЛОВНАЯ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

Факультет Общего Строительства

Паспорт

тестовых заданий

Дисциплина Инженерная механика II

Специальность 5В072900 – Строительство

Группы Стр-11-1,2,3,4,5

Форма и язык обучения очная форма, на казахском языке Курс 2 Семестр 4

Всего часов: кредитов - 3, в том числе лекции 15 часов, практ. 30 часов

Параметры теста:

Общее количество вопросов: 360

Разработала Слямбаева А.К., ассоц. проф. 15.01.13 г.

(подпись, Ф.И.0., должность, дата)

Рассмотрено и утвержденона заседании МС ФОС протокол № __ от __.__.13 г.

Председатель МС ФОС Ажгалиева Б.А., асс.проф. ФОС

Декан ФОС __________ Хомяков В.А., акад.проф. ФОС

Рецензенты: __________ Достанова С.Х., акад. проф. ФОС

__________ Гуменюк В.В., ассоц. проф. ФОС

$$$1 Кинематика –

$$материялық нүктенің немесе абсолют қатты дененің механикалық қозғалысын олардың массаларына және әсер етуші күштеріне тәуелсіз зерттейтін теориялық механиканың бөлімі

$түрлі күштерді және күштердің әсеріндегі абсолют қатты денелердің тепе-теңдігін зерттейтін ғылым

$материялық нүктенің қозғалысын оған түсіп тұрған күштерге байланыстырып зерттейтін теориялық механиканың бөлімі

$механикалық жүйенің қозғалысын жүйенің массасының жайылуына және түсіп тұрған күштеріне байланыстырып зерттейтін теориялық механиканың бөлімі

$$$2 Инерция заңы:

$$егер материялық нүктеге ауырлық күшінен басқа ешқандай күш түспейтін болса, онда ол тыныштық күйін немесе түзу сызықты бір қалыпты қозғалыс күйін сақтайды

$еркін қатты денеге түсірілген екі күш тепе-теңдікте болу үшін олардың шамалары тең, ал бағыттары бір түзу бойымен қарама-қарсы бағытталуы қажетті және жеткілікті

$теңгерілген күштер жүйесін қатты денеге түсіргенде де, алып тастағанда да, алғаш түсіп тұрған күштер жүйесінің денеге әсері өзгермейді$әр сәтте кез келген әсерге, бағыты қарама-қарсы, тең шамалы, кері әсер табылады

$$$3 Нүкте қозғалысының берілу әдістері:

$$табиғи, координаттық, векторлық

$координаттық, полярлық, цилиндрлік

$векторлық, сфералық, полярлық

$цилиндрлік, сфералық, полярлық

$$$4 Егер нүктенің қозғалыс теңдеуі x=f1(t), y=f2(t) түрінде берілсе, бұл қай әдіске жатады?

$$координаттық

$векторлық

$полярлық

$табиғи

$$$5 Егер нүктенің қозғалыс теңдеуі s=2,5t2 түрінде берілсе, бұл қай әдіске жатады?

$$табиғи

$векторлық

$полярлық

$координаттық

$$$6 Егер нүктенің қозғалыс теңдеуі r=r(t) түрінде берілсе, бұл қай әдіске жатады?

$полярлық

$$векторлық

$табиғи

$координаттық

$$$7 Нүктенің қозғалысы координаттық әдіспен берілген кездегі нүкте жылдамдығының модулін анықтайтын өрнекті көрсетіңіз:

$$

$

$

$

$$$8 Нүктенің қозғалысы табиғи әдіспен берілген кезде нүкте үдеуінің векторы қай жазықтықта жатады?

$$жанасушы

$түзулеуші

$нормаль

$бинормаль

$$$9 Нүктенің қозғалысы табиғи әдіспен берілген кезде нүкте үдеуінің нормаль құраушысының векторы қалай бағытталады?

$жанама бойымен

$перпендикуляр

$параллель

$$бас нормаль бойымен

$$$10 Нүктенің бірқалыпты қисық сызықты қозғалысы кезінде...

$$жанама (тангенциальдық) үдеуі нольге тең$нормаль үдеу тұрақты

$жылдамдық модулі бойынша тұрақты

$жылдамдық бағыты бойынша тұрақты

$$$11 Нүктенің бірқалыпты айнымалы қисық сызықты қозғалысы кезінде...

$нормаль үдеу тұрақты

$$жанама (тангенциальдық) үдеуі тұрақты

$жылдамдық модулі бойынша тұрақты

$жылдамдық бағыты бойынша тұрақты

$$$12 Нүктенің қозғалысы табиғи әдіспен берілген жағдайда нүктенің нормаль үдеуі қай формуламен анықталады?

$$

$

$

$

$$$13 Нүктенің қозғалысы табиғи әдіспен берілген жағдайда нүктенің толық үдеуі қай формуламен анықталады?

$$

$

$

$

$$$14 Нүктенің жанама үдеуі нені сипаттайды?

$$жылдамдықтың шамасының (модулінің) өзгерісін

$жылдамдықтың бағытының өзгерісін

$толық үдеудің шамасының өзгерісін

$нүкте траекториясының қисықтық радиусын

$$$15 Нүктенің нормаль үдеуі нені сипаттайды?

$$жылдамдықтың бағытының өзгерісін

$жылдамдықтың шамасының (модулінің) өзгерісін

$толық үдеудің шамасының өзгерісін

$нүкте траекториясының қисықтық радиусын

$$$16 Қай қозғалыста нүктенің нормаль үдеуі нольге тең?

$$түзу сызықты қозғалыста

$қисық сызықты қозғалыста

$шеңбер бойымен қозғалғанда

$бірқалыпты қисық сызықты қозғалыста

$$$17 Қай қозғалыста нүктенің жылдамдығы шамасы бойынша тұрақты болады?

$$бірқалыпты

$үдемелі

$кемімелі

$қисық сызықты

$$$18 Қай қозғалыста нүктенің толық үдеуі нольге тең?

$$бірқалыпты түзу сызықты қозғалыста

$қисық сызықты қозғалыста

$бірқалыпты үдемелі қозғалыста

$бірқалыпты қисық сызықты қозғалыста

$$$19 Қай қозғалыста нүктенің жанама үдеуі нольге тең?

$$бірқалыпты

$түзу сызықты бірқалыпты үдемелі

$түзу сызықты бірқалыпты кемімелі

$қисық сызықты бірқалыпты кемімелі

$$$20 Нүктенің қозғалысы теңдеулерімен өрнектеледі. t=1c уақыттағы нүктенің жылдамдығы неге тең?

$$

$

$

$

$$$21 Нүкте радиусы r=2 м шеңбер доғасының бойымен -ге тең тұрақты жылдамдықпен қозғалады. Нүктенің нормаль үдеуін анықтаңыз.

$0

$$4,5 м/с2

$1 м/с2

$

$$$22 Нүктенің қозғалысы теңдеулерімен өрнектеледі. t=2c уақыттағы нүктенің үдеуі неге тең?

$$
$1,2

$

$

$$$23 Нүктенің жылдамдығының координаттық осьтерге проекциялары берілген: , . t=1c уақыттағы үдеудің модулін анықтаңыз.

$12

$1

$$10

$8

$$$24 Нүктенің қозғалысы теңдеуімен өрнектеледі. Төмендегі қай өрнек осы нүктенің жылдамдығының проекциясын көрсетеді?

$$ м/с

$ м/с

$ м/с

$ м/с

$$$25 Нүктенің қозғалысы теңдеуімен берілген. t=1c уақыттағы нүктенің жылдамдығының Х осіндегі проекциясы неге тең?

$0

$$11 м/с

$1 м/с

$

$$$26 Материялық нүкте траекториясымен қозғалады. Нормаль үдеу болса, қисықтық радиусы неге тең?

$$5

$25

$1

$0

$$$27 Материялық нүкте заңы бойынша радиусы r=5 м шеңбер бойымен қозғалады. Нүктенің нормаль үдеуін анықтаңыз.

$500

$3

$2

$$20

$$$28 Материялық нүкте 20 м/с-ге тең тұрақты жылдамдықпен қисық сызықты траектория бойымен қозғалады. Нормаль үдеу болса, қисықтық радиусы неге тең?

$$40

$400

$4

$2

$$$29 нормаль және жанама үдеулер берілген. Нүктенің толық үдеуін анықтаңыз.

$$

$30 м/с2

$8 м/с2

$12 м/с2

$$$30 Материялық нүкте заңы бойынша радиусы r= 8 м шеңбер бойымен қозғалады. уақыттағы нүктенің нормаль үдеуін анықтаңыз.

$$0,5 м/с2

$1 м/с2

$0,75 м/с2

$0,25 м/с2

$$$31 Егер болса, онда неге тең?

$

$$

$

$

$$$32 Нүктенің үдеуінің координаттық осьтерге проекциялары берілген: . Нүкте үдеуінің модулін анықтаңыз.

$

$

$

$$

$$$33 Айналмалы қозғалыстағы қатты дененің бұрыштық жылдамдығы қай формуламен анықталады?

$$

$

$

$

$$$34 Айналмалы қозғалыстағы қатты дененің бұрыштық үдеуі қай формуламен анықталады?

$$

$

$

$

$$$35 Қозғалмайтын осьтің айналасында қатты дененің айналмалы қозғалысы заңымен берілген. t=3c уақыттағы дененің бұрыштық жылдамдығы неге тең?

$0

$9

$4

$$–9

$$$36 Қозғалмайтын осьтің айналасында қатты дененің айналмалы қозғалысы заңымен берілген. t=1c уақыттағы дененің бұрыштық үдеуі неге тең?

$$–0,5 p2

$0,5 p2

$–0,5 p

$0,5

$$$37 Қозғалмайтын осьтің айналасында қатты дененің айналмалы қозғалысы заңымен берілген. t=1c уақыттағы дененің бұрыштық үдеуі неге тең?

$3

$9

$$18

$6

$$$38 Қатты дененің ілгерілемелі қозғалысы дегеніміз не?

$$ дененің кез келген екі нүктесін қосатын түзу дене қозғалғанда өзіне өзі параллель жылжитын қозғалысты айтады.

$ дененің бір түзу бойындағы нүктелері жылжымай тұрғанда қалған нүктелері шеңберлер бойымен жылжитын дененің қозғалысын айтады.

$ қатты дененің қимасындағы нүктелер қозғалмайтын жазықтыққа параллель жылжитын дененің қозғалысын айтады.

$ бір нүктесі бекітілген қатты дененің қозғалысын айтады.

$$$39 Ілгерілемелі қозғалыстағы дененің кез келген нүктесінің жылдамдығы неге тең?

$$дененің ауырлық центрінің жылдамдығына

$полюстің жылдамдығына

$нольге

$бұрыштық жылдамдыққа

$$$40 Қатты дененің айналмалы қозғалысы дегеніміз не?

$дененің кез келген екі нүктесін қосатын түзу дене қозғалғанда өзіне өзі параллель жылжитын қозғалысты айтады

$$дененің бір түзу бойындағы нүктелері қозғалмай, ал басқа нүктелері шеңбер жасай қозғалатын дененің қозғалысын айтады

$қатты дененің қимасындағы нүктелер қозғалмайтын жазықтыққа параллель жылжитын дененің қозғалысын айтады

$бір нүктесі бекітілген қатты дененің қозғалысын айтады

$$$41 Қандай қозғалыста дененің барлық нүктелерінің жылдамдықтары (шамасы да, бағыты да бойынша) тең болады?

$$дененің ілгерілемелі қозғалысында

$дененің айналмалы қозғалысында

$дененің жазық қозғалысында

$дененің күрделі қозғалысында

$$$42 Қозғалмайтын осьтің төңірегінде айналған дененің бұрыштық жылдамдығының векторы қалай бағытталған?

$$айналу осінің бойымен

$айналу осіне перпендикуляр

$нормаль бойымен

$жанама бойымен

$$$43 Қатты дененің айналмалы қозғалысы кезінде қай шама инерттілік өлшемі болып табылады?

$масса

$центрден тепкіш инерция моменті

$$дененің инерция моменті

$массалар центрі

$$$44 Диск j = 2t3 (рад) заңымен айналады. t=2с уақыттағы дискінің e бұрыштық үдеуін анықтаңыз.

$$24 рад/с2

$4,2 рад/с2

$33 рад/с2

$45 рад/с2

$$$45 Динамика –

$$материалдық денелер қозғалысын және оның пайда болу себептерін қарастыратын механиканың бөлімі

$күштер жүйесінің тепе-теңдігі қарастырылатын механиканың бөлімі

$материалдық нүктелердің механикалық қозғалысын, олардың массаларына және әсер еткен күштерге тәуелсіз зерттейтін ғылым

$абсолют қатты денелердің қозғалысын, олардың массаларына және әсер етуші күштеріне тәуелсіз зерттейтін ғылым

$$$46 Массасы мен қозғалыс заңы берілген нүктенің қозғалуына себепші болып тұрған күштерді анықтау – бұл ...

$инерция заңы

$күш әсерінің тәуелсіздігі туралы заң

$динамиканың екінші есебі

$$динамиканың бірінші есебі

$$$47 Динамиканың негізгі заңы:

$$

$

$

$

$$$48 Декарттық координаталар жүйесіндегі нүкте қозғалысының дифференциалдық теңдеулері:

$$

$

$

$

$$$49 Нүкте динамикасының бірінші есебі нені анықтайды?

$$нүктеге түсірілген тең әсерлі күштердің модулі мен бағытын

$нүкте жылдамдығын

$нүкте үдеуін

$нүкте орнын

$$$50 Нүкте динамикасының екінші есебі нені анықтайды?

$$нүктенің қозғалыс заңын (теңдеуін)

$әсер етуші күшті

$бастапқы жылдамдықты

$нүктенің бастапқы орнын

$$$51 Еркін материалдық нүкте қозғалысының дифференциалдық теңдеуінде қандай күш болмайды?

$$байланыс реакциясы

$теңгерілген күш

$ауырлық күші

$көлденең күш

$$$52 Нүкте қозғалысының дифференциалдық теңдеуін интегралдағанда пайда болатын тұрақтылар қалай анықталады?

$$бастапқы шарттар арқылы

$берілген күштер арқылы

$жылдамдық арқылы

$үдеу арқылы

$$$53Массасы m=130 кг-ға тең материалдық нүкте векторы түрінде берілген күштің әсерінен қисық сызықты траектория бойымен қозғалады. Нүктенің t= 24с уақыттағы үдеуінің модулін анықтаңыз.

$1,5 м/с2

$6 м/с2

$3 м/с2

$$1,3 м/с2

$$$54 Материалдық нүкте векторы түрінде берілген күштің әсерінен қисық сызықты траектория бойымен қозғалады. Егер t = 20c уақытта оның үдеуінің модулі a = 6.5 м/c2 -ға тең болса, онда нүктенің массасы неге тең?

$20 кг

$$26 кг

$14 кг

$8 кг

$$$55 Массасы m=2 кг материялық нүкте x = 0.04t3 теңдеуіне сәйкес абсцисса осінің бойымен қозғалады. t = 6c уақытта материалдық нүктеге әсер етуші күштің модулін анықтаңыз.

$4 Н

$6 Н

$1,44 Н

$$2,88 Н

$$$56 Массасы m материалдық нүкте F=2m(x+1) күшінің әсерінен Ох осінің бойымен қозғалады. x=0,5 м деп, нүктенің үдеуін анықтаңыз.

$$3 м/c2

$1.5 м/c2

$2 м/c2

$1 м/c2

$$$57 күшінің элементар импульсы қай формуламен анықталады?

$$

$

$

$

$$$58 Белгілі бір уақыт аралығындағы күш импульсы?

$

$$

$

$

$$$59 Материалдық нүкте үшін Даламбер принципі қалай жазылады?

$$

$

$

$

$$$60 Егер айналмалы қозғалыстағы қатты дене нүктесі айналу осінен h қашықтықта болса, онда нүктенің жылдамдығы мынаған тең:

$$

$

$

$

$$$61 Егер айналмалы қозғалыстағы қатты дене нүктесі айналу осінен h қашықтықта болса, онда нүктенің нормаль үдеуі мынаған тең:

$

$

$

$$

$$$62 Ауырлық күшінің жұмысы қай формуламен анықталады?

$

$

$$

$

$$$63 Бір қалыпты айналмалы қозғалыс заңы қай өрнекпен беріледі?

$$

$

$

$

$$$64 Материалдық нүктенің кинетикалық энергиясы:

$$

$

$

$

$$$65 Нүктенің кинетикалық энергиясының өзгерісі туралы теорема:

$$

$

$

$

$$$66 Қатты дененің бірқалыпты айнымалы айналуының қозғалыс заңы:

$$

$

$

$

$$$67 Нүктенің қозғалыс заңы S = 0,5t2 + 4t теңдеуімен берілген. Уақыттың қандай мәнінде нүктенің жылдамдығы 10 см/с –ге тең?

$4

$$6

$0,5

$5

$$$68 Нүкте радиусы R=5 м шеңбер бойымен S = 10t + 5 м заңы бойынша қозғалады. Нүктенің нормаль үдеуін табыңыз.

$0,2

$4

$$20

$5

$$$69 Нүкте қозғалысы x=3t2 ( м), y=4t2 (м ) теңдеулерімен берілген. t=1с уақыттағы нүкте жылдамдығы неге тең?

$4 м/с

$$10 м/с

$0,5 м/с

$7 м/с

$$$70 Материалдық нүктенің қозғалыс мөлшері қай формуламен анықталады?

$$

$

$

$

$$$71 Нүктенің қозғалыс мөлшерінің өзгерісі туралы теорема:

$$

$

$

$

$$$72 Массасы m-ге теңнүкте h биіктіктен ауырлық күшінің әсеріненқұлайды. Осы күштің жұмысы неге тең?

$

$

$

$$

$$$73 Серпімділік күшінің жұмысы (c-қатаңдық коэффициенті, h- пружинаның сығылуы немесе созылуы):

$$

$

$

$

$$$74 Ілгерілемелі қозғалыстағы қатты дененің инерттілік өлшемі?

$күш

$$масса

$үдеу

$жылдамдық

$$$75 Халықаралық бірліктер (СИ) жүйесіндегі күш импульсінің өлшем бірлігі:

$$

$ньютон

$килоньютон

килограмм

$$$76 Күш импульсы қай ұғыммен байланысты?

$кинетикалық энергия

$кинетикалық момент

$күш моменті

$$қозғалыс мөлшері

$$$77 Нүктенің қозғалыс мөлшерінің моменті неге тең?

$радиус-вектор мен күштің векторлық көбейтіндісіне тең

$$радиус-вектор мен қозғалыс мөлшері векторының векторлық көбейтіндісіне тең

$радиус-вектор мен үдеудің векторлық көбейтіндісіне тең

$радиус-вектор мен жылдамдықтың векторлық көбейтіндісіне тең

$$$78 Нүктенің орын ауыстыруы кезіндегі тұрақты үйкеліс күшінің жұмысы, мұндағы s - орын ауыстыру, f – сырғанау үйкеліс коэффициенті, N - нормаль реакциясының шамасы.

$$

$

$

$

$$$79 Бір күш жазықтығында түсірілген жүктемелер тудырған қиғаш иілу қалай аталады?

$күрделі қиғаш иілу

$кеңістік қиғаш иілу

$$жазық қиғаш иілу

$кез келген қиғаш иілу

$$$80 Егер күш орын ауыстыруға перпендикуляр болса, онда күштің жұмысы неге тең?

$$ нольге

$ күшке

$ моментке

$ шексіздікке

$$$81 Қандай да бір орын ауыстыруда күш құраушыларының жұмыстарының алгебралық қосындысы қай күштің жұмысына тең?

$теңгерілген күштің

$қос күштің

$үйкеліс күшінің

$$тең әсерлі күштің

$$$82 Ауырлық күшінің жұмысы минуспен немесе плюспен алынған ауырлық күшінің ...-ға көбейтіндісіне тең

$$орын ауыстыруға

$нүкте жылдамдығына

$нүкте үдеуіне

$кинетикалық моментке

$$$83 Оң жұмыс жасайтын күштерді қалай атайды?

$$қозғаушы күштер

$кедергі күштер

$байланыс реакциялары

$нормаль күштер

$$$84 Теріс жұмыс жасайтын күштерді қалай атайды?

$қозғаушы күштер

$$кедергі күштер

$байланыс реакциялары

$тең әсерлі күштер

$$$85 Суретте қандай деформация түрі көрсетілген?

$$бұралу

$тік иілу

$ығысу

$осьтік созылу

$$$86 Статикалық анықталмаған жүйелерде белгісіз реакциялар немесе ішкі күштер қандай теңдеулердің көмегімен анықталады?

$тепе-теңдік теңдеулерінің

$статика теңдеулерінің

$Даламбер принципінің

$$орын ауыстырулардың сәйкестік теңдеулерінің

$$$87 Жүйенің статикалық анықталмағандық дәрежесін табыңыз

$$1

$2

$3

$4

$$$88 Жүйенің статикалық анықталмағандық дәрежесін табыңыз

$2

$1

$$3

$4

$$$89 Бұралу кезінде дөңгелек біліктің көлденең қимасының кез келген нүктесіндегі жанама кернеулер қай формуламен анықталады?

$$

$

$

$

$$$90 Дөңгелек біліктің бұралу кезіндегі беріктік шарты:

$$

$

$

$

$$$91 Бұралған дөңгелек біліктің беріктік шартындағы [t] нені білдіреді?

$кесілуге есептік кедергісі

$материалдың нормативтік кедергісі

$сығылуға есептік кедергісі

$$мүмкін жанама кернеу

$$$92 Дөңгелек стерженьнің бұралуға кедергілер моментін қалай белгілейді?

$$Wp

$Jp

$Jxу

$Wx

$$$93 Дөңгелек біліктің бұралуға кедергілер моменті қай формуламен анықталады?

$$

$

$

$

$$$94 Бұралуға ұшырайтын стерженьнің көлденең қимасының ең тиімді пішіні?

$үшбұрыш

$$дөңгелек

$тік төртбұрыш

$швеллер

$$$95 Бұралу кезінде цилиндрлік стерженьнің көлденең қимасында қандай кернеу пайда болады?

$толық кернеу

$нормаль және жанама кернеу

$$жанама кернеу

$кернеу пайда болмайды

$$$96 Бұралу кезінде біліктің қимасында қандай ішкі күш факторы пайда болады?

$июші момент

$бойлық күш

$көлденең күш

$$бұраушы момент

$$$97 Бұралу кезінде цилиндрлік стерженьнің көлденең қимасындағы кернеу қандай формуламен анықталады?

$$

$

$

$

$$$98 Бұралу кезінде цилиндрлік стерженьнің көлденең қимасындағы ең үлкен кернеу қандай формуламен анықталады?

$$

$

$

$

$$$99 Бұралу кезінде цилиндрлік біліктің көлденең қимасының қатаңдығы қалай есептеледі?

$

$

$

$$

$$$100 Қиғаш иілу кезінде күш сызығы мен бейтарап сызық ...

$$әр түрлі ширектер арқылы өтеді

$бір-біріне ылғи перпендикуляр

$қиманың бірдей ширектерінен өтеді

$бір-біріне параллель

$$$101 Дөңгелек біліктің бұралу кезіндегі беріктік шарты:

$$

$

$

$

$$$102 Бұралу кезіндегі бұралу бұрышы

$$

$

$

$

$$$103 Бұралу кезіндегі салыстырмалы бұралу бұрышы

$$

$

$

$

$$$104 Ығысу кезіндегі Гук заңы

$$

$

$

$

$$$105 Қатты дененің сфералық қозғалысы

$қатты дененің барлық нүктелері бірдей траекториялар сызады

$қатты дененің кез келген нүктесі жазық траектория сызады

$қатты дененің айналу осіндегі нүктелер қозғалмай қалады

$$қатты дененің бір нүктесі қозғалмайды

$$$106 Қиғаш иілу кезінде беріктікке есептеуді бейтарап сызықтан ең алыс жатқан қандай нүктелер үшін орындайды?

$бас нүктелер

$$қауіпті нүктелер

$центрлік нүктелер

$негізгі нүктелер

$$$107 Бұраушы моменттер эпюрін салғанда қай әдіс қолданылады?

$күштер әдісі

$Верещагин әдісі

$$қию (қималар) әдісі

$Гаусс әдісі

$$$108 Диаметрі d=2cм тұтас дөңгелек қиманың полярлық кедергілер моментін (см3) жуық шамамен есептеңіз.

$$1,57

$9,6

$25,4

$15,7

$$$109 Суретте қандай есеп көрсетілген?

$$бұралуға статикалық анықталмаған есеп

$бұралуға статикалық анықталған есеп

$созылуға статикалық анықталмаған есеп

$созылуға статикалық анықталған есеп

$$$110 Диаметрі d=2cм тұтас дөңгелек қиманың полярлық инерция моментін (см4) жуық формуламен есептеңіз.

$20

$3,64

$10

$$1,57

$$$111 Центрден тыс сығылу кезінде сығушы күштің әсер ету сызығының стержень осінен ауытқуын қалай атайды?

$$эксцентриситет

$ығысу

$аралық

$қадам

$$$112 Центрден тыс сығылу қандай құрамдастықты береді?

$$центрлік (осьтік) сығылу мен таза қиғаш иілу

$центрлік сығылу және бұралу

$ығысу және таза қиғаш иілу

$тік иілу және ығысу

$$$113 Мүмкін кернеуі 70 МПа болатын материалдан жасалған, 14 кНм бұраушы момент тудыратын біліктің диаметрін табыңыз.

$28см

$20 см

$12 см

$$10 см

$$$114 Диаметрі 10 см тұтас дөңгелек қималы стерженьде 20 кНм бұраушы момент тудыратын ең үлкен кернеуді табыңыз.

$$100 МПа

$120 МПа

$150 МПа

$180 МПа

$$$115 Диаметрі 20 см тұтас дөңгелек қималы стерженьде ең үлкен кернеу 10 МПа-ға тең. Бұраушы моментті табыңыз.

$$15,7 кНм

$34 кНм

$1000 кНм

$20 кНм

$$$116 Егер Wp=25 см3 болса, онда тұтас дөңгелек қиманың диаметрі неге тең?

$10 см

$$5 см

$8,9 см

$6,7 см

$$$117 Кеңістікте денелердің қозғалысын, оларды тудыратын күштерді есепке алмай, зерттейтін теориялық механиканың бөлімі қалай аталады?

$$кинематика

$динамика

$статика

$кинетостатика

$$$118 Егер нүктенің траекториясы түзу сызық болса, онда нүкте қозғалысы қандай?

$$түзу сызықты

$қисық сызықты

$айналмалы

$күрделі

$$$119 Сығу (созу) күші стерженьнің осіне параллель, бірақ түсу нүктесі қиманың ауырлық центрімен сәйкес келмейтін жүктеме кезіндегі күрделі кедергі қалай аталады?

$қиғаш иілу

$бұрала иілу

$центрлік сығылу (созылу)

$$центрден тыс сығылу (созылу)

$$$120 Бұраушы моменттердің эпюрлерінің қайсысы дұрыс, мұндағы

$

$$

$

$

$$$121 Күрделі кедергі дегеніміз –

$$қарапайым кернеулі күйлердің (созылу, сығылу, ығысу, бұралу, иілудің) әр түрлі комбинациялары

$екі ішкі күш факторы (июші момент пен көлденең күш) пайда болатын тік иілу

$тек июші момент пайда болатын таза иілу

$бір ішкі күш пайда болатын ығысу

$$$122 Күрделі кедергі кезінде, жалпы алғанда, стерженьнің көлденең қималарында мына ішкі күштер пайда болады:

$$N, Qx, Qy, Mx, My, Mz(Mб)

$Mz(Mб)

$N, Qx, Qy

$Qx, Qy, Mx, My

$$$123 Қиғаш иілу –

$екі ішкі күш факторы (июші момент пен көлденең күш) пайда болатын тік иілу

$тек июші момент пайда болатын таза иілу

$$барлық жүктемелер (сыртқы күштер) қиманың бас центрлік инерция осьтерінің бірде-біреуінен өтпейтін жазықтықта әсер етеді

$қарапайым кернеулі күйлердің (созылу, сығылу, ығысу, бұралу, иілудің) әр түрлі комбинациялары қатысады

$$$124 Сыртқы күштердің әсер ету жазықтығы арқалықтың бас жазықтықтарының бірде-біреуімен сәйкес келмейтін иілудің түрін қалай атайды?

$тік иілу

$жазық иілу

$таза иілу

$$қиғаш иілу

$$$125 Қиғаш иілу кезінде координаталары (x,y) кез келген нүктедегі кернеу

$$

$

$

$

$$$126 Қиғаш иілу кезінде бейтарап сызықтағы (осьтегі) нормаль кернеу

$

$$

$

$

$$$127 Қиғаш иілу кезіндегі бейтарап сызықтың теңдеуі

$$

$

$

$

$$$128 Қиғаш иілу кезінде бейтарап сызық ...

$$күш сызығына перпендикуляр емес

$бас центрлік ось Х-пен сәйкес

$бас центрлік ось Y -пен сәйкес

$бас центрлік ось Х-ке перпендикуляр

$$$129 Қиғаш иілу кезінде бейтарап сызықтың орны Х-бас осімен жасайтын b бұрышы-мен анықталады, (a – Y осі мен М июші моменттің әсер жазықтығы арасындағы бұрыш)

$$

$

$

$

$$$130 Қиғаш иілу кезіндегі беріктік шарты

$$

$

$

$

$$$131 Қиғаш иілу кезінде ең үлкен нормаль кернеулер мына формуламен анықталады:

$$

$

$

$

$$$132 Центрден тыс созылу-сығылу дегеніміз –

$элементтің көлденең қимасында екі ішкі күш факторы – июші момент пен көлденең күш – пайда болатын деформация түрі

$элементтің көлденең қимасында ішкі күштер пайда болмайтын деформацияның түрі

$тік кернеу ылғи нольге тең болатын деформация түрі

$$сыртқы күштердің тең әсерлі күші стерженьнің бойлық осіне параллель және одан ауытқи түсірілген кездегі деформация

$$$133 Центрден тыс созылу-сығылу кезінде қиманың координаталары (х,у) кез келген нүктесіндегі нормаль кернеу мына формуламен есептеледі:

$$

$

$

$

$$$134 Бұраушы моменттердің дұрыс эпюрін көрсетіңіз, мұндағы

$

$$

$

$

$$$135 Центрден тыс созылу-сығылу кезінде қиманың бас центрлік инерция осьтеріне қатысты инерция радиустері:

$$

$

$

$

$$$136 Центрден тыс созылу-сығылу кезіндегі бейтарап сызықтың (s=0) теңдеуі:

$$

$

$

$

$$$137 Центрден тыс созылу-сығылу кезінде координата осьтерінен бейтарап сызық қиятын кесінділер

$$

$

$

$

$$$138 Центрден тыс созылу-сығылу кезінде бейтарап сызық пен полюс (күш түсірілген нүкте) қалай орналасады?

$бірінші квадрантта

$төртінші квадрантта

$координаттар басында

$$координаттар басының екі жағында

$$$139 Центрден тыс созылу-сығылу кезіндегі қима ядросы дегеніміз не?

$ішінде түсірілген Р күші қимада жанама кернеу туғызатын аумақ

$$қиманың ауырлық центрінің төңірегінде орналасқан, Р күшінің түсу нүктесі ішінде жатқанда қимада бірдей таңбалы кернеулер пайда болатын аумақ

$тек жанама кернеу пайда болатын қимадан тыс аумақ

$Р күшінің түсу нүктесі ішінде жатқанда қимада нольге тең кернеулер пайда болатын аумақ

$$$140 Созыла (сығыла) иілу кезінде көлденең қимасы тіктөртбұрыш болып келген стерженьдегі ең үлкен нормаль кернеу мына формуламен анықталады:

$$

$

$

$

$$$141 Рама дегеніміз не?

$$Стерженьдері барлық немесе бірнеше түйіндерде өзара қатаң біріктірілген геометриялық өзгермейтін стерженьдік жүйелер

$өзара ұштары арқылы қосылған тік стерженьдерден тұратын жүйе

$қисық сызықты стерженьдерден тұратын геометриялық өзгеретін стерженьдік жүйелер

$стерженьдері барлық немесе бірнеше түйіндерде өзара топса арқылы біріктірілген геометриялық өзгеретін стерженьдік жүйелер

$$$142 Раманың элементтері


3927400621690374.html
3927455477515486.html
    PR.RU™